Táborový řád

Stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí, dále jen táborníků.

Základní povinnosti

 • Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem, Denním režimem a pokyny hlavního vedoucího, oddílových vedoucích a zdravotníka.
 • Táborníci usilují o dobré vztahy v táboře a ochranu táborového prostředí, zejména okolní přírody a vybavení tábora.
 • Bez vědomí hlavního vedoucího a zdravotníka se z tábora nikdo nevzdálí.
 • Po celou dobu tábora se k sobě budeme chovat slušně – vyvarujeme se hádek, sporů, fyzického a psychického ubližování a vulgarit.
 • Táborníci zachovávají pořádek ve svých pokojích a v celém prostoru tábora.
 • Bez pozvání děti nevstupují do chatek a pokojů ostatních účastníků tábora.
 • Dojde-li k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, musí to táborník neprodleně oznámit svému oddílovému vedoucímu.
 • Každé poranění a onemocnění ihned budeme hlásit oddílovému vedoucímu a zdravotníkovi tábora.
 • Půjčené nářadí, náčiní, sportovní a jiné pomůcky a materiál včas vrátíme na místo výpůjčky.
 • Ve všech soutěžích táborníci ctí zásady fair play.

Denní režim

 • Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i denní program a zúčastnit se celého programu.
 • Návštěvy rodinných příslušníků nebo kamarádů na táboře nejsou povoleny.
 • Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se táborníci nesmějí vzdálit z tábora.
 • V průběhu programu se nesmějí vzdálit z prostoru, kde program pro jejich oddíl probíhá.
 • V době od večerky do budíčku jsou děti povinny zdržovat se ve svých pokojích nebo chatkách a dodržovat noční klid.
 • Koupání je možné nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzívní fyzické zátěži.
 • Na každých 10 koupajících dětí musí být přítomen jeden dospělý, který je schopen poskytnout pomoc tonoucímu.

Stravování a hygiena

 • Táborníci jsou povinni se vždy dostavit k výdeji stravy – pokud z jakýchkoli důvodů nechtějí stravu konzumovat, oznámí to svému oddílovému vedoucímu.
 • Jídlo se konzumuje výhradně v prostoru jídelny – v jídelně udržujeme pořádek a na stole po sobě nenecháváme nádobí.
 • V žádném případě není povoleno nosit jídlo do chatek a pokojů, konzumovat nebo uchovávat ho tam.
 • Nechávejte si nandat jen to, co sníte, nenechávejte zbytky – případné zbytky jídla jsou táborníci povinni odkládat do nádob určených k tomuto účelu.
 • Ostatní odpadky jsou táborníci povinni odkládat do odpadkových košů (PET lahve a papíry do příslušného koše na tříděný odpad).
 • Pro všechny táborníky je trvale připraveno pití v uzavřené nádobě s kohoutkem. Pokud pití došlo, upozorněte kohokoliv z vedoucích nebo službu dne.
 • Každý den a na spaní se převlékejte do suchého oblečení.
 • Dodržujte osobní hygienu, pro kterou slouží umývárny a sprchy – před jídlem a po použití WC si vždy umyjte ruce!
 • Jakékoliv závady či nečistoty v prostoru WC a umýváren hlaste službě dne.

Bezpečnost

 • Táborníci jsou povinni svým chováním podle možností předcházet úrazům, onemocnění a škodám na majetku. Pracovníci tábora jsou povinni seznámit se s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně a důsledně se jimi řídit.
 • Jakékoli mimořádné události – onemocnění nebo zranění, požár, přítomnost cizí osoby v táboře apod. je táborník povinen neprodleně oznámit nejbližšímu vedoucímu.
 • Děti smějí používat pracovní náčiní (sekyry, pily, lopaty, kolečka apod.) pouze se souhlasem vedoucího a za dozoru dospělé osoby.
 • Po dobu tábora platí přísný zákaz kouření cigaret, elektronických cigaret, pití alkoholických nápojů, používání nikotinových sáčků, omamných a psychotropních látek a jedů, sexuálních hrátek mezi dětmi, násilí, hrubé neslušnosti nebo skutků, které by mohly být klasifikovány jako přestupek nebo trestný čin. Za porušení tohoto zákazu je dítě ihned vyloučeno bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Za tímto účelem si VYHRAZUJEME PRÁVO PROHLÍDKY osobních věcí za účasti zdravotníka, hlavního vedoucího a oddílového vedoucího.
 • DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME DOVOZ CENNÝCH VĚCÍ NA TÁBOR (mobil, tablet, notebook, mp3 a mp4 přehrávače, reproduktory, zlata, stříbra (mimo běžné šperky)). Není v našich silách tyhle cenné věci hlídat. A z právního hlediska je nemůžeme ani zabavit do úschovy a vrátit na konci tábora.

Odměny a tresty

 • V táboře jsou využívány především pochvaly a odměny. Pouze v nezbytných případech se přistupuje k trestům.
 • Tresty nesmějí v žádném případě snižovat důstojnost potrestaného a nesmějí mít povahu osobní služby ve prospěch jiného táborníka.
 • Obvyklými tresty jsou dodatečně uložené veřejné práce (úklid, úprava prostoru tábora, apod.).
 • Výjimečně může být, po odsouhlasení hlavním vedoucím tábora, jako trestu využit zákaz účasti v některé části programu (táborák, diskotéka, apod.).
 • Za zvláště závažné porušení táborového řádu nebo denního režimu, zejména za chování ohrožující průběh tábora, bezpečnost jeho účastníků nebo dodržování obecně závazných právních předpisů, může provozovatel na návrh hlavního vedoucího vyloučit táborníka z tábora.